Bekrivelse af de enkelte tilladelsestyper:


Beskrivelse af diverse transporttyper
Trafik -og Byggestyrelsen offentliggør oplysninger om nedenstående tilladelsestyper og indehavere af disse. Der er tale om tilladelser, der giver ret til ubegrænset kørsel inden for et afgrænset geografisk område eller til at udføre en særlig opgave, f. eks. chaufførvikarudlejning. Der findes andre tilladelsestyper, f.eks. turtilladelser, ud over de nedennævnte som ikke offentliggøres. De tilladelser, der offentliggøres, kan alle benyttes til et ubegrænset antal kørsler.

Nationale tilladelser:

Godskørsel (Tilladelse til godskørsel for fremmed regning):

Tilladelsen giver ret til at udføre godskørsel for fremmed regning overalt inden for landets grænser med et motorkøretøj eller vogntog, hvis samlede totalvægt overstiger 3,5 tons. Tilladelsen udstedes for indtil 5 år ad gangen.

Buskørsel (Tilladelse til erhvervsmæssig buskørsel):

Tilladelsen giver ret til overalt inden for landets grænser at udføre erhvervsmæssig personbefordring med et motorkøretøj indrettet til befordring af flere end 9 personer, føreren medregnet. Tilladelsen udstedes for indtil 5 år ad gangen.

Udlejning af bus uden fører (Tilladelse til udlejning af bus uden fører til ikke-erhvervsmæssig buskørsel):

Tilladelsen giver ret til at udleje ét motorkøretøj ad gangen, indrettet til befordring af flere end 9 personer, føreren medregnet, uden fører til ikke-erhvervsmæssig personbefordring. Tilladelsen udstedes for indtil 5 år ad gangen.

Chaufførvikarudlejning (Godkendelse til drift af chaufførvikarvirksomhed):

Godkendelsen omfatter udlejning af chauffører til godstransport med motorkøretøjer eller vogntog med en samlet tilladt totalvægt over 3,5 tons og til erhvervsmæssig personbefordring med motorkøretøjer indrettet til flere end ni personer, føreren medregnet. Indehavere af tilladelse til godskørsel for fremmed regning eller tilladelse til erhvervsmæssig buskørsel kan godkendes til at drive chaufførvikarvirksomhed. Godkendelsen gælder i indtil 5 år ad gangen og udløber senest samtidig med indehaverens nationale tilladelser til gods- eller buskørsel. Godkendelsen kan kun opretholdes, sålænge indehaveren har tilladelse til godskørsel for fremmed regning eller tilladelse til erhvervsmæssig buskørsel.

Internationale tilladelser:

Gods EU-tilladelse (Tilladelse til international vejgodstransport for fremmed regning/fællesskabstilladelse):

Fællesskabstilladelsen kan anvendes til grænseoverskridende transporter i EØS-landene (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og østrig).

Der kan kun udstedes fællesskabstilladelse til indehavere af en national tilladelse til godskørsel for fremmed regning. Fællesskabstilladelsen udstedes som en original tilladelse og et antal genparter. Antal genparter kan ikke overstige det antal nationale godskørselstilladelser virksomheden er indehaver af. Der offentliggøres på hjemmesiden oplysninger om antal udstedte genparter.

Fællesskabstilladelsen udstedes for indtil 5 år ad gangen og løber i samme periode som en nationale godskørselstilladelse. Tilladelsen kan kun opretholdes, sålænge indehaveren har en gyldig national godskørselstilladelse.

Bus EU-tilladelse (Tilladelse til international personbefordring med bus/EF-tilladelse):

Indehaveren af en EF-tilladelse kan udføre grænseoverskridende erhvervsmæssig personbefordring i EØS-landene (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og østrig).

Der kan kun udstedes EF-tilladelser til indehavere af nationale tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring. EF-tilladelsen udstedes som en original tilladelse og et antal genparter. Antal genparter kan ikke overstige det antal nationale bustilladelser virksomheden er indehaver af. Der offentliggøres på hjemmesiden oplysninger om antal udstedte genparter.

EF-tilladelsen udstedes for indtil 5 år ad gangen og løber i samme periode som en nationale bustilladelse. Tilladelsen kan kun opretholdes, sålænge indehaveren har en gyldig national bustilladelse.

CEMT-tilladelser:

CEMT står for Den Europæiske Transportminister Konference. CEMT-tilladelsen kan med enkelte begrænsninger anvendes til transporter til, fra eller gennem alle de lande, som er omfattet af CEMT-samarbejdet.

Der udstedes forskellige typer CEMT-tilladelser, som har forskellig geografisk dækningsområde. Styrelsen offentliggør ikke de forskellige tilladelsestyper, men alene om der er udstedt en CEMT-tilladelse. Det er således ikke muligt på hjemmesiden at se, hvilket geografisk område en CEMT-tilladelse udstedt til en virksomhed dækker.

Tilladelsen udstedes for et år ad gangen løbende fra 1. januar til 31. december. Tilladelsen kan kun opretholdes, sålænge indehaveren har en gyldig national godskørselstilladelse.